Entrades

Convocatòria Assemblea General

Dia 24 d’octubre a l’Aula Social del Club

Segons el que disposa l’article 13è dels Estatuts del Club Natació Palma, es convoca l’Assemblea General Ordinària el proper dia 24 d’octubre a l’Aula Social del Club, segons el següent horari:
19:00 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria

Ordre del Dia:
1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2- Memòria esportiva i social de la temporada: setembre 2013 a agost 2014*
3- Liquidació del pressupost de l ́exercici 2013. Balanç i compte de pèrdudes i guanys al 31/12/13. Inventari al 31/12/2013
4- Pressupost 2014
5- Import quotes socis i nedadors.
6- Ratificació de nous socis
7- Precs i preguntes.

Esperam la vostra assistència.